BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ

NAMAZLAR HAKKINDADIR içindekiler :http://www.karadutfm.com

Namazn ehemmiyeti ve fazileti.Namaza dair bazıi ta’birler.Namaz- iarın nevileri ve rek’atleri.Namazların şartiarn, rükünleri.Namazların vacibeleri, sünnet leri, adabı.Ezan ve ikamet.imamet ve cemaat.Kadmların muhazatı.Namazların sureti tatbikiyyesi

münferiden ve cemaatle nasıl kinacağ .Cuma namazı .Cuma namazmn vücudunun ve edâsının şartları.Cuma namazina müteallik mes’eleler.Bayram namazlan, Teravih namazı.Hastaların namazlaı.Seferin mahiyeti, müddeti ve hükümleri.Eda ile kazânın mahiyetleri ve kazâ namazları.Müdrik, lahik, mesbuk hakkında Mekruh vakitler.Namazlarda mekruh olup olmıyan kıraatler.Zelletiül-kari.Kuram Cenazeler hakkındaki vecibeler, vazifeler.Cenazelerin gasi edilmeleri, kefenlen- ki mes’eleler.Sehv secdeleri.Tilavet secdesi, şükür secdesi.Nafile namazlar kerfmi öğrenip okumak ve dinlemek vazifeleri Namazların mekruhlar Namaza bozup bozmıyan şeyler.Iskatı salât mes’ elesi.Mescidlere âit hükümler meleri.Cenaze namazları.Cenazeleri teşyi’ ve kabre defn.Kabirler ve makberler.Şehid- ler hakkındaki hükümler

Namazın ehemmiyet ve fazileti:

(1) Malúmdur ki, Allah Tealayı tevhid, yani onun varliğımı, birliğini bilip tasdik etmek en büyük bir farizadır.Bundan sonra farzların büyigt en mühimmi namazdır.Namaz, imanın alâmetidir, kalbin nurudur i kuvvetidir, mü’minin mi’racıdır.Mi’min, bu sayede Hak Tealániın e huzuruna yükselir, Allah Tealâya münacatta bulunarak manevi kuron erer, mü’min için ne ulvi bir şeref !kurbiyete

Bitün hakikf dinler.insanlara namaz kilmalarını emr etmiştir. Bizim li Peygamberimiz (aleyissalatü vesselam) Efendimiz de ilk bi’setlerin- n itibaren namaz kilmakla mükellef bulunmuştu. Su kadar var ki, bu uamaz, biri güneşin doğmasindan evvel, diğeri de gineşin batmasından son- lmak üzere iki vakte münhasır idi. Sonra mi’raç gecesinde beş vakit na- farz olmuştur. Mitacı nebevi ise racih görulen kavle nazaran Hicreti beviyeden on sekiz ay evvel, Receb-i şerifin yirmi yedinci gecesinde vuku bulmuştur

(2) Kur’anı kerimde, mubarek hadislerde namaza dair bir çok emir- vsiyeler vardır ki, bütün bunlar islám dininde namaza ne kadar büyuk bir ehemmiyet verildiğini gösterir.Ezcümle bir ayeti keríme su mealdedir: “Resulum! Sana vah’y olunan kur’an áyetlerini güzelce oku ve namazı erkân ve ådabına riayetle kil, şüphe yok ki namaz ; edebe, namusa uygun olmiyan şeylerden çirkin görülen işlerden meneder. Her halde Allah Tealá nın zikri her ibadetten – daha büyüktür. Allah Teala bütün işlediklerinizi bilir.”

(1) Namaz ise en büyük zikirdir Diğer bir âyeti celile de şu mealdedir “Namazı ikame ediniz, yani Dosdoğru kilınız, zekatı da veriniz, nefisleriniz için hayırdan her ne şey evvelce göndermiş olursanız onu Allah Tealanın yanunda bulursunuz. asla zayi olmaz şüphe yok ki, Allah Teala yaptğınız şeyleri görür.” (2) Bir hadisi şerifte : “Namaz, dinin direğidir.” buyurulmuştur.

(3) Diğer bir hadisi şerifte : “Namaz, kişinin kalbinde bir nurdur, artuk szden dileyen tenevvür etsin, kalbindeki nurunu arttirmaya çalışsın” mealindedir.

(4) Aulaluşte bütün bu mubarek ayetler, hadisler, namazn ne kadar büyük ve ahumızın nezdi kibriyasında ne kadar makbul, matlub bir ibadet olduğu- nu göstermeğe kafidir. (3) Filhakika namaz, pek mukaddes bir ibadetir. Namazın faziletle- the nihayet yoktur. Namaz ; ákil, baliğ olan her müslüman için muayyen akitlerde, edası lazım gelen pek yüksek bir farizadır. Bu mühim farizay enine getirenler, Allah Tealanın pek büyük lütuflarına, inayetlerine erecek- r. Bunu azaplarına müstehik olacaklardır. Müs elim az asunu kasden terk edenler de ikabı pek şiddeti olan Hak Tealánın makla usiumanlar henüz yedi yaşlanına girmiş çocuklarınm namaza alıştr er turler. Bu çocuklara velfleri, namaz kilmalarını emr ve ta’